Aranacare

Frame 1.jpg
Aranacare

Arana Care

Dự án thay đổi thương hiệu toàn diện và khởi động lại thương hiệu Arana Care, bao gồm Arana Care Academy - từ logo đến nội dung: trang web, concept hình ảnh, chiến dịch marketing và quy trình giới thiệu sản phẩm mới.

Công nghệ sử dụng
React

Figma

NextJS

GitLab

JavaScript

Illustrator

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác