Ivan Schnider Company

TITELBILDIvan-Schnider.jpg
Ivan Schnider Company

BEAUTY OUT OF PASSION

Điều gì xảy ra khi thanh lịch, phong cách và thẩm mỹ là trọng tâm của mỗi hành động? Absolute thể hiện rõ tinh thần của thương hiệu qua thiết kế UI/UX hiện đại, hình ảnh chỉn chu, tạo nên một tiếng nói chung rõ ràng mà ấn tượng cho nhãn hàng.

Công nghệ sử dụng
After Effect

Photoshop

Figma

InDesign

Illustrator

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác