SWISS Gate AG

cbuy_image.jpg
SWISS Gate AG

Cbuy

Là một đối tác chiến lược, chúng tôi đã cùng với doanh nghiệp từng bước xây dựng kế hoạch, tái định hình thương hiệu cũng như website, qua đó thiết lập nên một nền tảng thương mại điện tử hướng đến những sản phẩm CBD.

Công nghệ sử dụng
WordPress

Figma

Illustrator

Photoshop

PHP

jQuery

GitLab

Google Cloud Platform

Woocommerce

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác