Focacceria AG

0-focacceria-fin-gin-bottle-font_Anzeigebild.jpg
Focacceria AG

FIN O'CLOCK

Hơn cả một loại gin, FIN đến từ vũ trụ ẩm thực của nhà hàng focacceria - tên, thương hiệu và bao bì được thiết kế bởi Absolut.

Công nghệ sử dụng
Figma

After Effect

Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác