Honestum GmbH

AA_REF_HONESTUM_01.png
Honestum GmbH

Honestum

Honestum là một concept website với thiết lập multi-site. Các dự án bất động sản của Honestum AG gây ấn tượng qua thiết kế, điều hướng dễ dàng và thông tin rõ ràng về các bất động sản tương ứng.

Công nghệ sử dụng
WordPress

jQuery

PHP

Figma

Nginx

Photoshop

InDesign

Illustrator

Cloudflare

Google Cloud Platform

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác