Huber Fenster AG

00_Hueber_Fenster_Titelbild.jpg
Huber Fenster AG

Huber Fenster Ukraine

Những ngôi nhà container tại Ukraine, một dự án mang mục đích cao đẹp mà chúng tôi được vinh dự tham gia. Từ ý tưởng tổng thể, cách truyền tải thông điệp, chiến dịch quảng cáo, nghệ thuật truyền thông cho đến thiết kế website có tính năng gây quỹ và các tài liệu POS liên quan.

Công nghệ sử dụng
React

NextJS

Figma

Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác