Mercurio Technology GmbH

01_Titelbild.jpg
Mercurio Technology GmbH

Mercurio

Tái thiết thương hiệu, phát triển chiến lược, thiết kế UI / UX, xây dựng website. Tất cả đều được thực hiện bằng những công nghệ tiên tiến nhất để xứng tầm với thương hiệu phần mềm Mercurio.

Công nghệ sử dụng
NextJS

React

Strapi

Figma

NodeJS

Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác