Mikrona Technologie AG

0-topgear.jpg
Mikrona Technologie AG

Mikrona Landing Page

Ý tưởng thiết kế cho tạp chí Top Gear của tập đoàn Mikrona. Chúng tôi tạo ra những hình ảnh hấp dẫn. dồ họa tương ứng, nội dung phù hợp và dĩ nhiên, bố cục hiện đại.

Công nghệ sử dụng
React

NextJS

NodeJS

Illustrator

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác