No Bullshit Inside

PeakPunk_00

No Bullshit Inside

Dịch vụ toàn diện trên mọi mặt cho thương hiệu thực phẩm thể thao tự nhiên Peak Punk. Sự mạnh mẽ thể hiện từ cách đặt tên, thiết kế thương hiệu, truyền thông, video quảng cáo, trang web, thương mại điện tử cho đến bao bì sản phẩm.

Công nghệ sử dụng
InDesign

Illustrator

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác