Swisca AG

AA-Ref-Swisca-Thumbnail.jpg
Swisca AG

Swisca

Với các giải pháp cao cấp trong xây dựng nhà máy, SWISCA đang đưa "Thế Hệ Tiếp Theo" đến với cộng đồng quốc tế. Các giải pháp công nghệ cao từ miền Đông Thụy Sĩ là cần thiết trong việc xử lý tiết kiệm tài nguyên trong tương lai. Concept, thiết kế UI/UX và triển khai kỹ thuật số dựa trên React từ Absolut.

Công nghệ sử dụng
React

NextJS

Framer Motion

Figma

Strapi

After Effect

Illustrator

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác