The Rogers

A6-Card-Mockup1.jpg
The Rogers

The Rogers

Chào mừng đến với The Rogers: nơi niềm đam mê thể thao sẽ gắn kết những con người thú vị. Với branding, bao bì, thiết kế, biển hiệu, truyền thông sự kiện và lập trình, VIETSWISS tự hào góp phần xây dựng thương hiệu và truyền thông thể thao của khách hàng.

Công nghệ sử dụng
React

NextJS

Strapi

Figma

Illustrator

InDesign

Photoshop

NodeJS

GSAP

GitLab

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác