A.V. Amicitia

00-Titelbild-Amicitia_Flatbook.jpg
A.V. Amicitia

Time travel

"TIME" - sự kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là chủ đề đại diện cho một trong những hội nam sinh lâu đời nhất của Đại học St. Gallen trong lễ kỷ niệm 100 năm của họ. Absolut và VIETSWISS là đơn vị đồng hành trong công cuộc lên ý tưởng, thiết kế sự kiện, giải pháp truyền thông để mang đến cho hội một buổi lễ kỷ niệm và một quyển kỷ yếu đáng nhớ.

Công nghệ sử dụng
Illustrator

After Effect

InDesign

Photoshop

Kết quả
Có một dự án hoặc ý tưởng tương tự? Hãy thảo luận về các chi tiết.
Dự án khác