banner
Chat GPT

Chat GPT

Chat GPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được cung cấp bởi OpenAI, được xây dựng trên kiến trúc GPT-3.5. Nó đã được huấn luyện trên một tập dữ liệu văn bản lớn và có thể tạo ra các phản hồi giống như con người cho các yêu cầu khác nhau.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Chat GPT