banner
JavaScript

JavaScript

JavaScript là gì?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch cấp cao thường được sử dụng trong phát triển web. Đây là một ngôn ngữ lập trình phía khách hàng, nghĩa là nó chạy trên trình duyệt web của người dùng thay vì trên máy chủ. JavaScript cho phép các nhà phát triển tạo ra các trang web tương tác và động, thêm hiệu ứng và chuyển động và tạo giao diện người dùng đáp ứng.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng JavaScript