banner
Tailwind

Tailwind

Tailwind là gì?

Tailwind CSS là một framework CSS utility-first giúp việc tạo thiết kế tùy chỉnh dễ dàng hơn mà không cần phải viết CSS từ đầu. Nó cung cấp một tập hợp các lớp CSS được định nghĩa trước có thể được áp dụng dễ dàng cho các phần tử HTML, dẫn đến một thiết kế thuận tiện và nhất quán trên toàn bộ ứng dụng hoặc trang web.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Tailwind