banner
Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

GCP là gì?

Google Cloud Platform (GCP) là một bộ dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Google, cung cấp tài nguyên tính toán, lưu trữ và các công cụ để xây dựng và triển khai ứng dụng cho các doanh nghiệp. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm máy ảo, lưu trữ, phân tích dữ liệu, học máy và nhiều hơn nữa.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng GCP