banner
Figma

Figma

Figma là gì?

Figma là một công cụ thiết kế và tạo nguyên mẫu dựa trên đám mây cung cấp cho nhà thiết kế một giải pháp mạnh mẽ và hợp tác để tạo ra các giao diện người dùng, đồ họa và nguyên mẫu cho các trang web và ứng dụng.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng Figma