banner
MySQL

MySQL

MySQL là gì?

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Nó được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu theo cấu trúc. MySQL hỗ trợ nhiều người dùng, kiểm soát truy cập và nhiều bộ lưu trữ khác nhau, cho phép mở rộng và linh hoạt.

Công nghệ này đem lại gì cho doanh nghiệp?
Doanh nghiệp đã và đang sử dụng MySQL